Què significa...?

 • Classificació per programes del pressupost de despeses

  La classificació per programes del pressupost de despeses informa sobre la finalitat i els objectius dels crèdits que es proposi aconseguir. El detall d'aquesta classificació el podeu consultar en l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
 • Com es classifica el pressupost de despeses

  L'estat de despeses ordena els crèdits d'acord amb tres classificacions diferents:
  • Orgànica, que informa sobre qui fa la despesa.
  • Per programes, que informa sobre en què es gasta, és a dir, la finalitat de la despesa.
  • Econòmica, que informa sobre com es gasta, sobre la naturalesa econòmica de la despesa.
 • Com es classifica el pressupost d'ingressos

  L'estat d'ingressos es pot classificar d'acord amb les classificacions següents:
  • Classificació econòmica, que presenta la informació atenent a la naturalesa econòmica dels drets pressupostaris, l'estructura de la qual serà definida pel Ministeri d'Economia i Hisenda.
  • Classificació orgànica, que informa sobre qui ingressa. Les entitats locals podran classificar els ingressos atenent a la seva pròpia estructura. És una possibilitat que tenen les entitats locals i, per tant, una classificació de caràcter opcional.
 • Contribucions especials

  Quan l'Ajuntament realitza obres públiques o estableix serveis dels quals el ciutadà obté un benefici o incrementa el valor del seus béns, es poden exigir contribucions especials.
 • Deute viu

  El deute viu és la totalitat de deute pendent de pagar que té l'Ajuntament procedent de préstecs a llarg termini amb entitats financeres i avals. És a dir, és el capital pendent d'amortitzar més els interessos generats.
 • El pressupost municipal

  El pressupost d'un Ajuntament és un document que s'aprova pel Ple de l'Ajuntament i que especifica les despeses que com a màxim es produiran durant l'exercici i els ingressos que es preveuen obtenir durant el mateix període. Totes les entitats locals estan obligades a aprovar el pressupost de l'any en l'últim trimestre de l'any anterior. D'aquesta manera les entitats locals l'1 de gener de cada any han de tenir el seu pressupost aprovat. No obstant això, si quan comença l'any no s'ha aprovat el pressupost, la normativa estableix que es prorrogaran automàticament els pressuposts de l'any anterior.
 • Estalvi net

  La magnitud de l'estalvi és un indicador de la situació financera de l'entitat local, de la capacitat de poder atendre al seu venciment la càrrega financera de l'endeutament. Es calcula de la forma següent: suma dels ingressos liquidats corresponents a impostos, taxes i preus públics, transferències corrents i ingressos patrimonials menys les despeses relatives a personal, béns corrents i serveis i transferències corrents (no es tenen en compte les despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals). A aquest resultat se li ha de restar l'anualitat teòrica d'amortització corresponent als préstecs concertats a llarg termini i als avals a tercers pendents de reemborsar.
 • Impost d'activitats econòmiques

  L'IAE és un impost directe, real i obligatori, que grava la realització de qualsevol tipus d'activitat econòmica, tant si s'exerceix per una persona física com jurídica. Han de pagar aquest impost les empreses o entitats que han obtingut un import net de la seva xifra de negocis igual o superior al milió d'euros durant el penúltim exercici. La gestió d'aquest impost la comparteixen el municipi i l'Administració tributària de l'Estat.
 • Impost sobre béns immobles

  L'IBI és un impost municipal directe, real, objectiu, periòdic i obligatori, que grava el valor dels béns immobles. Han de pagar aquest impost els propietaris, usufructuaris o concessionaris de qualsevol bé immoble o propietat (pis, plaça de garatge, traster, botiga, casa, despatx, etc.). En cas de transmissió, el nou propietari ha de pagar l'impost a partir de l'any següent. La gestió d'aquest impost la comparteixen el municipi i l'Administració tributària de l'Estat.
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

  L'ICIO és un tribut municipal que els ajuntaments poden exigir si prèviament ho han decidit així i ho ha aprovat l'ordenança fiscal corresponent. L'ICIO s'ha de pagar per la realització dins del terme municipal de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual calgui obtenir una llicència urbanística o presentar una declaració responsable o una comunicació prèvia. La gestió d'aquest impost és íntegrament municipal.