Què significa...?

 • Ajust de la inflació

  Fem servir l'Índex de Preus de Consum (base 2016) de l'Institut Nacional d'Estadística com a font de les dades d'inflació. En concret, fem servir la variació interanual al mes de desembre de l'índex general per a Catalunya. Així obtenim les taxes 3.6% (per a l'any 2012), 0.2% (2013), -0.7% (2014), 0.3% (2015), 1.9% (2016) i 1.2% (2017).
 • Àrea d'Actuacions de caràcter econòmic

  Inclou la despesa en Agricultura, ramaderia i pesca; Indústria i energia; Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses; Transport públic; Infraestructures; Recerca, desenvolupament i innovació; i Altres actuacions de caràcter econòmic.
 • Àrea d'Actuacions de caràcter general

  Inclou la despesa en Òrgans de govern; Serveis de caràcter general; Administració financera i tributària; i Transferències a altres administracions públiques.
 • Àrea d'Actuacions de protecció i promoció social

  Inclou la despesa en Pensions; Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats; Serveis socials i promoció social; i Foment de l'ocupació.
 • Àrea de Producció de béns públics de caràcter preferent

  Inclou la despesa en Sanitat; Educació; Cultura; i Esport.
 • Àrea de Serveis públic bàsics

  Inclou la despesa en Seguretat i mobilitat ciutadana; Habitatge i urbanisme; Benestar comunitari; i Medi ambient.
 • Capacitat de finançament

  La capacitat o necessitats de finançament d'un Ajuntament es mesuren com les diferències entre els ingressos no financers i les despeses no financeres. Quan el resultat és positiu (capacitat de finançament), indica que l'entitat té capacitat de finançament o superàvit pressupostari no financer. En canvi, si el resultat és negatiu, indica que l'entitat necessita finançament, és a dir, que ha de recórrer a l'endeutament.
 • Classificació econòmica del pressupost de despeses

  La classificació econòmica del pressupost de despeses informa sobre com es gasta. Per això els crèdits del pressupost de despeses s'ordenen segons la seva naturalesa econòmica, distingint entre els crèdits destinats a operacions corrents, com les despeses necessàries per al funcionament dels serveis públics (despeses en personal i en béns i serveis), els crèdits destinats a operacions de capital (com les despeses en inversions reals) i els crèdits destinats a operacions de caràcter financer (com les amortitzacions dels préstecs que han rebut les entitats locals). Consta dels següents capítols:
  • Capítol 1: Despeses de personal
  • Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis
  • Capítol 3: Despeses financeres
  • Capítol 4: Transferències corrents
  • Capítol 5: Fons de contingència
  • Capítol 6: Inversions reals
  • Capítol 7: Transferències de capital
  • Capítol 8: Actius financers
  • Capítol 9: Passius financers
 • Classificació econòmica del pressupost d'ingressos

  La classificació econòmica del pressupost de ingressos informa de com s'ingressa. Consta dels següents capítols:
  • Capítol 1: Impostos directes
  • Capítol 2: Impostos indirectes
  • Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos
  • Capítol 4: Transferències corrents
  • Capítol 5: Ingressos patrimonials
  • Capítol 6: Alienació d'inversions reals
  • Capítol 7: Transferències de capital
  • Capítol 8: Actius financers
  • Capítol 9: Passius financers
 • Classificació orgànica del pressupost de despeses

  La classificació orgànica del pressupost de despeses informa de quina és la unitat orgànica de l'Ajuntament que gestiona les despeses, és a dir, quina àrea o servei és el responsable de la seva execució. Aquesta classificació és opcional.